1. PRESENTATIE
De winkel op de site c du belge.be wordt ontworpen en beheerd door de SPRL C du Belge met hoofdkantoor in de rue de la R Revision 105, 4032 CHENEE (België). SPRL C du Belge is geregistreerd bij de Banque Carrefour des Entreprises (BCE) onder nummer 0506.912.397 De site is ontwikkeld en gehost door het agentschap Contabo - (support@contabo.com)

 
2. ALGEMEEN
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de site www.cdubelge.be. Door deze site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden en deze te accepteren en na te leven.

 

3. RECHT VAN INTELLECTUELE EIGENDOM
De teksten, lay-outs, illustraties en andere elementen van de site zijn auteursrechtelijk beschermd of, in het geval van databases, door specifieke wetgeving. Al deze elementen zijn eigendom van bvba C du Belge of, in voorkomend geval, van een derde van wie bvba C du Belge de nodige vergunningen heeft verkregen.

De elementen op de sites van het Cdu Belge-domein blijven dus eigendom van bvba C du Belge, zelfs na het downloaden. Tenzij anders bepaald, mag de tekstuele of versleutelde informatie die op de site verschijnt gratis worden gebruikt, op voorwaarde dat de bron wordt vermeld en alleen voor gebruik dat noch commercieel, noch reclame is.

Anderzijds is elke reproductie van commerciële of publicitaire aard van deze informatie, evenals elke vorm van gebruik en reproductie van de andere samenstellende elementen van de site, zoals de grafische lijn, de afbeeldingen, de geluiden of de computertoepassingen, strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Elk dergelijk verzoek dient te worden gericht aan Sprl C du Belge.

 

4. INFORMATIE OP DE SITE

De informatie die op de site cdubelge.be wordt aangeboden, is mogelijk niet vrij van onvolkomenheden van welke aard dan ook. C du Belge bvba stelt alles in het werk om deze onvolkomenheden zoveel mogelijk te beperken. De C du Belge bvba is in ieder geval niet verantwoordelijk voor de integriteit, betrouwbaarheid, tijdigheid of juistheid van de informatie. De informatie wordt verstrekt en geretourneerd zonder enige andere vorm van garantie. De firma Darcis Chocolat et Pâtisserie is niet verantwoordelijk voor de mogelijke verspreiding van het virus mocht dit, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, toch gebeuren. De C du Belge bvba wijst elke verantwoordelijkheid af voor de schade die dit of dit virus zou kunnen veroorzaken. Ten slotte behoudt de bvba C du Belge zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk moment te wijzigen. 5. LINKS NAAR ANDERE SITES Deze website kan hyperlinks bevatten of op een andere manier verwijzen naar websites of webpagina's die door derden worden beheerd. De C du Belge bvba heeft geen recht op inzage van de inhoud of enig ander kenmerk van deze sites en webpagina's en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor hun inhoud en kenmerken. Het feit dat de site links aanbiedt, impliceert op geen enkele manier de impliciete goedkeuring van de inhoud van die sites of webpagina's. 6. BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN De C du Belge bvba herinnert eraan dat verschillende informatie toegankelijk kan zijn op zijn site of via de site. Het is echter de exclusieve verantwoordelijkheid van de ouders om de informatie te verifiëren die wordt geraadpleegd door minderjarigen voor wie zij verantwoordelijk zijn en om indien nodig de toegang tot de site darcis.com te beperken. 7. VERZONDEN INFORMATIE Het is ten strengste verboden om via de site cdubelge.be illegale, bedreigende, lasterlijke, obscene, schandalige, provocerende, pornografische of godslasterlijke informatie of enige andere informatie te verzenden die zou kunnen leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, volgens de wet van het grondgebied waarnaar de site verwijst.